Mazzocchi G., Varazioni di produttività e politica salariale

Giuffrè, Milano, 1961, in “Zeitschrift für Nationalökonomie”, Band XXII, Heft 4, 1962, pp. 423-424.